Αγροδασοπονία για γεωργούς στη Βόρεια Γαλλία

Περιγραφή του συστήματος

Από το 2006, ξεκίνησαν επτά δασογεωργικά πειραματικά έργα στην Πικαρδία της Βόρειας Γαλλίας. Συνολικά φυτεύτηκαν 100 εκτάρια. Τα μεγέθη των επιφανειών κυμαίνονται μεταξύ 5 εκταρίων και 30 εκταρίων. Οι επιφάνειες βρίσκονται σε αργιλώδη κυρίως εδάφη και η πυκνότητα των δένδρων κυμαίνεται από 28 δέντρα έως 110 δέντρα ανά εκτάριο. Κάθε επιφάνεια έχει ένα μεγάλο εύρος ειδών δέντρων. Η απόσταση μεταξύ των σειρών είναι συνήθως 30 μ., αλλά κυμαίνεται από 26 μ. έως 50 μ.

Αρχική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων

Σε μια συνάντηση με 15 ενδιαφερόμενους φορείς την 15η Σεπτεμβρίου 2014 (εκ των οποίων τρεις ήταν αγρότες), ως θετικές απόψεις της αγροδασοπονίας θεωρήθηκαν τα οφέλη για τη βιοποικιλότητα και τα ενδιαιτήματα άγριας πανίδας,καθώς και διάφορα περιβαλλοντικά θέματα. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς πείσθηκαν για τον αγρο-οικολογικό ρόλο της αγροδασοπονίας. Ως πιεστικά αρνητικά ζητήματα θεωρήθηκαν η πολυπλοκότητα της εργασίας και ζητήματα που σχετίζονταν με τη μηχανοποίηση. Ως πιθανοί κύριοι τομείς για έρευνα θεωρήθηκαν τα οφέλη από τα «τεχνικής και οικονομικής αναφοράς αγροδασικά αγροκτήματα», η απλοποίηση του συστήματος επιχορηγήσεων, η κατανόηση των επιπτώσεων στις αποδόσεις των καλλιεργειών και οι λύσεις σε ζητήματα διαχείρισης, όπως είναι η μείωση του κόστους εργασίας και μηχανοποίησης και η διαχείριση των λωρίδων με αυτοφυή ποώδη βλάστηση.

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα αυτής της ομάδας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον RégisWarteller.wartelle@picardie.chambagri.fr

Κατεβάστε την αρχική έκθεση ενδιαφερόμενων φορέων

Μία αρχική έκθεση ετοιμάστηκε τον Δεκέμβριο του 2014.

Κατεβάστε το αρχικό πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης

Ένα πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης ετοιμάστηκε τον Αύγουστο του 2015.

Κατεβάστε την περιγραφή του συστήματος

Μια έκθεση προόδου σχετικά με την έρευνα, συμπεριλαμβανομένης και της περιγραφής του συστήματος, ετοιμάστηκε τον Μάρτιο του 2016.

Lessons learnt

Régis Wartelle and colleagues describe the weed distribution across the arable alleys of six field silvoarable systems in Picardie.  In three of the four conventionally managed systems the presence of weed species was greater near the tree rows than in the centre of the arable alley.  The levels of weeds in the two organic systems was higher than in the conventional system and the distribution of the weeds was relatively uniform across the alleys.