Συστήματα καλλιεργειών με δενδροστοιχίες στην Ουγγαρία

Περιγραφή του συστήματος

Εκτιμάται ότι υπάρχουν 16.000 εκτάρια περίπου με ανεμοφράκτες και ζώνες ασφαλείας στην Ουγγαρία. Παρόλο το σύστημα των δενδροστοιχιών είναι κοινό σε οπωρώνες, δεν εφαρμόζεται ευρέως σε αροτραίες καλλιέργειες. Μια έκταση επίδειξης του συστήματος αυτού βρίσκεται κοντά στο Fajsz της επαρχίας Bács-Kiskun, στην Μεγάλη Πεδιάδα της Ουγγαρίας. Το αγροδασικό σύστημα αποτελείται από την παυλώνια (Paulowniatomentosavar. continental Ε.) σε γραμμές και συγκαλλιέργεια μηδικής.

Αρχική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων

 Η συνάντηση των ενδιαφερόμενων φορέων στις 29 Αυγούστου 2014 συνέπεσε με το πρώτο National Agroforestry Forum στην Ουγγαρία. Ένας από τους ερωτηθέντες έκρινε ως θετικές απόψεις του συστήματος δενδροστοιχιών σε αροτραίες καλλιέργειες τη βελτίωση του κλίματος, τη φυτική παραγωγή, τη διαφοροποίηση του εισοδήματος και την προστασία του εδάφους. Ο έλεγχος των ασθενειών και των ζιζανίων, η εφικτότητα του έργου, η εργασία και η προστασία των δένδρων θεωρήθηκαν προκλήσεις. Οι νομικές συνέπειες της ανάπτυξης της αγροδασοπονίας σε μια καλλιεργούμενη έκταση προβλημάτισε πολλούς. Η καλύτερη κατανόηση αυτού του θέματος και η υποστήριξη ενός εθνικού οργανισμού για την επίλυση των εμποδίων θεωρήθηκε ως ένας βασικός τομέας ενδιαφέροντος.

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα αυτής της ομάδας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Dr. AndreaVityi (vityi.andrea@emk.nyme.hu).

Κατεβάστε την αρχική έκθεση ενδιαφερόμενων φορέων

Μία αρχική έκθεση ετοιμάστηκε τον Οκτώβριο του 2014.

Κατεβάστε την αρχική έκθεση ενδιαφερόμενων φορέων

Μία αρχική έκθεση ετοιμάστηκε τον Οκτώβριο του 2014.

Κατεβάστε το αρχικό πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης

Ένα πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης ετοιμάστηκε τον Μάιο του 2015.

Lessons learnt

The lesson learnt report by Andrea Vityi and colleagues highlight the positive effects on planting Paulownia trees on alfalfa yields, and of an alfalfa intercrop on Paulownia tree heights in Hungary.  The report also explains how fast-growing Paulownia increased moisture content at the soil surface, and reduced temperatures, during hot and dry periods.

The report also describes some success in using two repellents, applied as pastes, to the Paulownia trees to deter wild animals which could damage the trees. It also describes some success in using an understory and alfalfa mulch to constrain weed growth in the tree row.