Το Πακέτο Εργασίας 4 εστιάζει στην εφαρμογή της αγροδασοπονίας σε αροτραία συστήματα. Η αρώσιμη γεωργία παρέχει μεγάλες ποσότητες τροφής, όμως σχετίζεται με την υποβάθμιση της ποιότητας του νερού και του εδάφους, τη μείωση της βιοποικιλότητας και την απελευθέρωση των αερίων του θερμοκηπίου, όπως το διοξείδιο του άνθρακα και το υποξείδιο του αζώτου. Σε ορισμένες περιοχές, η συνεχόμενη παραγωγή απο αρότραιες καλλιέργειες θα είναι ευαίσθητες στην κλιματική αλλαγή. Η κατάλληλη ενσωμάτωση των δέντρων σε αροτραία συστήματα μπορούν να παρέχουν οφέλη από την άποψη της παραγωγής βιοενέργειας, τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων, και την αύξηση της βιοποικιλότητας.

Οι λεπτομερείς στόχοι είναι:

  1. Αναγνώριση παραδειγμάτων υφιστάμενων καλών πρακτικών, τις κύριες προκλήσεις και τις πιθανές καινοτομίες για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων στο πλαίσο ομάδων εργασίας μέσω μιας Συμμετοχικής Έρευνας και Δικτύου Ανάπτυξης (PRDN) που σχετίζονται με τη χρήση της αγροδασοπονίας σε αρότραια συστήματα. (see the agroforestry for arable systems groups here)

  2. Να περιγράψει και να εξηγήσει τις βασικές εισροές, εκροές και τις ροές των των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων σε διάφορες μελέτες περιπτώσεων συστημάτων σε επιλεγμένες χώρες, που συνδέονται με με τη χρήση αγροδασοπονίας σε αρότραια συστήματα (in association with WP6). (See report here)

  3. Να συμφωνήσει, με το PDRN, στην ποσοτικοποίηση των βασικών καινοτομιών η βελτιώσεων για την προώθηση της υιοθέτησης της αγροδασοπονίας σε αρότραιες καλλιέργειες (see report here).

  4. Να συμφωνήσουν και να εφαρμόσουν, με την PDRN, ένα πειραματικό πρωτόκολλο   (see report here) για να αναπτύξουν και να δοκιμάσουν την προτεινόμενη καινοτομία στις υπάρχουσες πειραματικές εγκαταστάσεις και σε πειράματα σε αγροκτήματα, και στη συνέχεια να αναλύσει και να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα (see report here). A final deliverable describing the lessons learnt across the PDRN is available here.

  5. Να παρέχει και να προωθήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τους αγρότες για το πώς να δημιουργήσουν οικονομικά βιώσιμες πρακτικές αγροδασοπονίας σε συστήματα με δέντρα μεγάλης αξίας (with WP9). (See report with innovation leaflets here).