Χοίροι ελεύθερης βοσκής με ενεργειακές καλλιέργειες στην Ιταλία

Περιγραφή του συστήματος

Ορισμένοι αγρότες στην περιφέρεια Veneto της Ιταλίας έχουν ενσωματώσει δένδρα στα τα συστήματα εκτροφής χοίρων ελεύθερης βοσκής. Από αυτά, μερικά είναι βιολογικά, ενώ τα υπόλοιπα είναι συμβατικά. Ο βασικός λόγος για την εισαγωγή δένδρων είναι η παροχή σκιάς στους χοίρους, καθώς η θερμοκρασία σε μη σκιαζόμενες θέσεις μπορεί συχνά να φτάσει τους 32-35 °C κατά το θέρος. Τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τον κίνδυνο αποβολής στις έγκυες χοιρομητέρες και προκαλούν ηλιακό έγκαυμα, καθώς και μειωμένο αριθμό χοιριδίων ανά γέννα.

Η συνάντηση των ενδιαφερόμενων φορέων πραγματοποιήθηκε στο ‘Sasse-Rami’ Veneto Agricoltura Experimental Farm, στο νότιο τμήμα της περιοχής Veneto της βορειοανατολικής Ιταλίας. Σε μια πειραματική βιολογική φάρμα 20 εκταρίων υπάρχει μια έκταση που χρησιμοποιείται για χοίρους ελεύθερης βοσκής (5 εκτάρια) και μια έκταση φυτεμένη με λεύκες και ιτιές (10 εκτάρια). Η πρώτη υλοτομία δένδρων λεύκης ηλικίας 10 ετών τον Φεβρουάριο του 2014 έδωσε μια αρκετά καλή ποσότητα και ποιότητα ξύλου τόσο για βιομάζα όσο και για παραγωγή παλετών.

Αρχική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων

Ως θετικές απόψεις του αγροδασικού συστήματος θεωρήθηκαν η ποικιλία των προϊόντων, η βελτιωμένη ποιότητά τους και η βελτίωση της υγείας και η ευημερίας των ζώων. Ως αρνητικό θεωρήθηκε το πρόβλημα της επιβίωσης των δένδρων. Τα πιθανά θέματα έρευνας που επισημάνθηκαν είναι: η κατάλληλη προστασία των δενδρυλλίων, τα οφέλη για την υγεία των ζώων, οι κίνδυνοι των αγροδασικών συστημάτων ελεύθερης βοσκής από τους αγριόχοιρους, και η δυνατότητα να εξασφαλιστούν ευεργετικά οφέλη από τις αυξημένες τιμές των προϊόντων.

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα αυτής της ομάδας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον DrValerioBondesan, valerio.bondesan@venetoagricoltura.org

Κατεβάστε την αρχική έκθεση ενδιαφερόμενων φορέων

Κατεβάστε το αρχικό πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης

Κατεβάστε την περιγραφή του συστήματος

Μία έκθεση περιγραφής του συστήματος που περιέχει και μία ανασκόπηση της έρευνας σχετικής με τους χοίρους ελεύθερης βοσκής και τις ενεργειακές καλλιέργειες ετοιμάστηκε τον Δεκέμβριο του 2015.

Lessons learnt

In September 2017, Valerio Bondesan and colleagues in the Veneto Region of Italy summarised the lessons learnt from their research on using poplar trees in free-range production. After 3-4 years of growth, the shade from the poplar trees provided welfare benefits for the pigs. However, with temperatures still in excess of 33°C for part of the season, the pigs still need access to water puddles and mud to reduce heat stress. The poplar trees also need protection and a 70-80 cm wire cage was the most effective of the four methods tested.

The group also completed research amongst 387 consumers to determine their perceptions of agroforestry and agroforestry pig products (Bondesan et al. 2016). Approximately a third of those interviewed indicated that there were willing to pay an addition 10-15% because of the welfare and environmental benefits of agroforestry.

Download the lessons learnt report

WP5_I_Pigs_lesson_learnt.pdf (900.1 KiB)

The report on consumer perceptions

Bondesan V, Sartori A, Ricardi F, Burgess PJ (2016). Consumer perceptions and behaviours regarding traditional pork products from agroforestry pigs in Veneto region (north-east Italy). 12thEuropean IFSA Symposium, Harper Adams University (UK)

Download the innovation leaflet

42_Pigs_and_poplars.pdf (465.2 KiB)