Ο τέταρτος στόχος του προγράμματος είναι να προωθήσει την ευρύτερη υιοθέτηση των κατάλληλων αγροδασικών συστημάτων στην Ευρώπη μέσω της ανάπτυξης κατάλληλης πολιτικής και της διάδοσής τους.

Το όγδοο πακέτο εργασίας θα αφορά τα αποτελέσματα τόσο από τη συμμετοχική έρευνα όσο και από τις αξιολογήσεις σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και σε επίπεδο τοπίου για τον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την ανάπτυξη της αγροδασικής πολιτικής.

Οι ειδικοί στόχοι είναι:

  1. Να περιγραφεί η παρούσα έκταση των αγροδασικών πολιτικών μέτρων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  2. Να καθορίσει την επιτυχία των παραπάνω μέτρων πολιτικής για την προώθηση της αγροδασοπονίας σε όλη την Ευρώπη και σε άλλες εύκρατες περιοχές.
  3. Να δημιουργήσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πώς οι μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτιστοποίηση της συμβολής της αγροδασοπονίας στην υποστήριξη μιας βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου.

Στα παραδοτέα αυτού του πακέτου εργασίας περιλαμβάνονται:

  • Σειρές χαρτών που περιγράφουν την πολιτικές που έχουν σχέση με την αγροδασοπονία σε όλη την Ε.Ε. μεταξύ του 2007 και του 2013. (report now available)
  • Μια έκθεση σχετική με την έκταση και την επιτυχία των μέτρων πολιτικής για την προώθηση της αγροδασοπονίας σε όλη την Ευρώπη. (report now available)
  • Μια έκθεση στην οποία αναφέρεται πως η πολιτικη μπορεί να βοηθήσει την κατάλληλη ανάπτυξη και ανάδειξη της αγροδασοπονίας. (report now available)