Δασολίβαδα και πάρκα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Περιγραφή του συστήματος

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως αγροδασικά συστήματα υψηλής φυσικής και πολιτισμικής αξίας (HighNaturalandCulturalValue-HNCV) θεωρούνται τα δασολίβαδα και τα πάρκα. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μία πλούσια ιστορία βόσκησης κοινόχρηστων εκτάσεων και πάρκων. Αυτά τα συστήματα μπορούν ευρέως να χαρακτηριστούν ως μεγάλα, αραιά φυόμενα (συχνά μεγάλης ηλικίας ή αρχέγονα) δένδρα, που βρίσκονται μέσα σε λιβάδια που βόσκονται από αγελάδες. Η ηλικία τους είναι πολλών αιώνων και συχνά περιέχουν μία πολύ εξειδικευμένη χλωρίδα και πανίδα με μεγάλη προστατευτική αξία.

Αν επιθυμείτε να μάθετε για τη δραστηριότητα αυτής της ομάδας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Dr. MattUpson στο Πανεπιστήμιο Cranfield του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αρχική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων

Η ομάδα των «Δασολίβαδων και Πάρκων στο Η.Β.» είχε την πρώτη της συνάντηση στις 23 Σεπτεμβρίου του 2014 στο κέντρο επισκεπτών EppingForest, μια ιστορικά κοινόχρηστη έκταση, όπου βοοειδή βόσκουν κάτω από διαχειριζόμενα δέντρα για 800 χρόνια

Η αρχική ομάδα αποτελούνταν κυρίως από πολιτικούς και φορείς με ένα ενδιαφέρον στα Δασολίβαδα και τα Πάρκα από την άποψη της προστασίας. Σχεδιάζονται περισσότερες συναντήσεις για την αύξηση της εκπροσώπησης με αγρότες και εφαρμοστές.

Η συνάντηση αυτή εντόπισε (μεταξύ άλλων) την ανάγκη να αυξηθεί η γνώση για τα δασολίβαδα και τα πάρκα μεταξύ όλων των παραγωγικών κλάδων στο Ηνωμένο Βασίλειο και να αναγνωριστεί η σημασία αυτών των συστημάτων. Μια βασική καινοτομία που προέκυψε από αυτή τη συνάντηση ήταν η χρήση της «αόρατης περίφραξης», την οποία πρωτοεισήγαγε ο Dr. JeremyDagley του EppingForest. Δείτε παρακάτω ένα βίντεο του Jeremy που εξηγεί το σύστημα.

Κατεβάστε την αρχική έκθεση των ενδιαφερόμενων φορέων

Κατεβάστε το αρχικό πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης

Κατεβάστε την περιγραφή του συστήματος

 

Μία περιγραφή του συστήματος και της έρευνας σχετικά με την αειφορία του πληθυσμού των δέντρων στο EppingForest (πριν και μετά την αποκατάσταση) ετοιμάστηκε τον Ιανουάριο του 2016.

 

Epping Forest has produced the following video decsribing how invisible fencing systems can be used for cattle grazing on public open access sites and commons.

Lessons learnt

In July 2017, staff at Cranfield University summarised the lessons learnt with the UK stakeholder group focused on wood pastures and parklands in the UK. The research focused on i) wood pasture restoration including the use of a management tool, ii) an assessment of the economics of ”invisible fencing” and iii) an assessment of the effect on soil carbon of new wood pasture establishment on grassland.

The study of wood pasture restoration showed that the greatest number of plant species was found in the restored ancient wood pasture i.e. the restoration which involved pollarding and opening up the woodland was successful in achieving its biodiversity objective. The study also showed that it was possible to use the “Kirby” model to make predictions regarding the future age distributions of different tree species.

The economic analysis suggested that the cost of single loop invisible fencing covering about 25 ha is about 44% greater than with a wooden fence over a 30 year period. Hence the invisible fencing system is likely to be restricted to situations where unhindered access for the general public is valued highly.

Lastly in a study on a wood pasture (reported by Upson et al. 2016) established in England on grassland 14 years ago, the organic carbon content in the top 10 cm was reduced by 10% in the silvopastoral tree plots, and 22% in a conventional woodland, compared to the pasture without trees. Although the greatest total carbon storage (including above ground carbon) occurred in the woodland, the carbon storage in the new wood pasture system (63.4 Mg ha-1) was greater than the equivalent pro-rata value if the trees and pasture were kept separate (60.5 Mg ha-1). This suggests that agroforestry could be more effective at storing carbon, for a specified level of tree cover, than separate areas of trees and pasture.

Download the innovation leaflets

10_Invisible_fencing_in_wood_pasture.pdf (568.5 KiB)