Αγροδασοπονία με χοίρους στη Γαλικία, Ισπανία

 

Περιγραφή του συστήματος

Οι χοίροι Celta ή "porcocelta" είναι μια αυτόχθονη φυλή χοίρων στη Γαλικία της βορειοδυτικής Ισπανίας. Η φυλή θεωρείται ότι προέρχεται από αντίστοιχες φυλές χοίρων της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης. Συνήθως εκτρέφονται σε ημι-εκτατικές ή εκτατικές συνθήκες και σε δασικές εκτάσεις όπου κυριαρχούν η καστανιά (CastaneasativaMiller) και η δρυς (QuercusroburL.).

Αρχική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων

Στη συνάντηση στις 27 Αυγούστου 2014 συμμετείχαν 24 ενδιαφερόμενοι φορείς και συμπεριέλαβε επίσκεψη σε αγρόκτημα χοίρων με τη φυλή Celta. Ως θετικές απόψεις του αγροδασικού συστήματος θεωρήθηκαν η αυξημένη λιβαδική παραγωγή και απασχόληση στην ύπαιθρο. Οι απώλειες από τη θήρευση και η διοικητική επιβάρυνση θεωρήθηκαν αρνητικές. Οι παρουσιάσεις περιέλαβαν την πιθανή χρήση της λευκής μουριάς (Morus alba L.) ως βοσκήσιμης ύλης για τους χοίρους.

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα αυτής της ομάδας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την DrRosaMosqueraLosada του Πανεπιστημίου SantiagodeCompostela (USC). (mrosa.mosquera.losada@usc.es)

Κατεβάστε την αρχική έκθεση ενδιαφερόμενων φορέων

Μία αρχική έκθεση ετοιμάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2014.

/documents/WP5_ES_celta_pigs.pdf" title="WP5_ES_celta_pigs.pdf">WP5_ES_celta_pigs.pdf (1.3 MiB)

Κατεβάστε το αρχικό πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης

Ένα πρωτόκολλο που επικεντρώθηκε στη χρήση των ειδών μουριάς ετοιμάστηκε τον Μάρτιο του 2015.

/documents/WP5_ES_Pigs_Galicia_protocol.pdf" title="WP5_ES_Pigs_Galicia_protocol.pdf">WP5_ES_Pigs_Galicia_protocol.pdf (564.6 KiB)

Κατεβάστε την περιγραφή του συστήματος

Μία έκθεση περιγραφής του συστήματος που περιέχει και μία ανασκόπηση της σχετικής έρευνας ετοιμάστηκε τον Ιανουάριο του 2016.

/documents/WP5_ES_Galicia_system_description.pdf" title="WP5_ES_Galicia_system_description.pdf">WP5_ES_Galicia_system_description.pdf (950.0 KiB)

Lessons learnt

In September 2017, Rosa Mosquera Losada, Nuria Ferreiro Domínguez and colleagues at the University of Santiago de Compostela summarised the lessons learnt from their research on the productivity and fodder quality of four mulberry (Morus) cultivars across three sites in the temperate region of Galicia in North West Spain. Two cultivars were derived from stock in Cuba and two from stock in Galicia. Survival rates were 93 to 100% and, across the three sites, the mean height of the Morus alba tigrenda and the Morus alba criolla clones (60-65 cm) sourced from Cuba was greater than that for the two clones sourced from Galicia: Morus alba Illaverde (44 cm) and Morus nigra clones (17 cm). The dry matter production of the Morus nigra clone was also the lowest. There was no significant differences among the clones in the leaf and stem protein concentrations of the leaves and stems in the first year of establishment. The results suggest that the Cuban-derived mulberry clones are a promising source of animal fodder.

Download the report

/documents/LessonsLearnt/WP5_ES_Morus_lessons_learnt.pdf" title="WP5_ES_Morus_lessons_learnt.pdf">WP5_ES_Morus_lessons_learnt.pdf (769.4 KiB)

Download the innovation leaflet

/documents/leaflets/43_Mulberry_Morus_spp_for_livestock_feeding.pdf" title="43_Mulberry_Morus_spp_for_livestock_feeding.pdf">43_Mulberry_Morus_spp_for_livestock_feeding.pdf (542.9 KiB)