Συστήματα καλλιέργειας σε δενδροστοιχίες στη Γερμανία

Περιγραφή του συστήματος

Αν και η αγροδασοπονία σε καλλιεργούμενα χωράφια δεν είναι μία συνηθισμένη πρακτική στη Γερμανία, τα συστήματα καλλιέργειας με δενδροστοιχίες για την παραγωγή ξυλώδους βιομάζας αποκτούν αυξανόμενο ενδιαφέρον λόγω της δυνατότητας παραγωγής βιομάζας και γεωργικών καλλιεργειών ταυτόχρονα. Στα συστήματα αυτά της Γερμανίας συνδυάζονται σειρές ταχυαυξών δασικών ειδών (π.χ. λεύκη, ιτιά ή ψευδακακία) με γεωργικές καλλιέργειες. Προς το παρόν, το σύστημα υπάρχει μόνο σε πειραματικό στάδιο, αλλά ελπίζουμε ότι μέσω του AGFORWARD θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις για την ευρύτερη υιοθέτησή του. Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα αυτής της ομάδας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την DrJaconetteMirck ( mirck@tu-cottbus.de ) ή PenkaTsonkova ( penka.tsonkova@tu-cottbus.de ) στο BTUCottbus-Senftenberg.

Αρχική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων

Η πρώτη συνάντηση της ομάδας ενδιαφερόμενων φορέων πραγματοποιήθηκε στις 28 Αυγούστου 2014, στην οποία συμμετείχαν 18 ενδιαφερόμενοι φορείς. Η συνάντηση οργανώθηκε από κοινού με το έργο AUFWERTEN του BTUCottbus-Senftenberg και επικεντρώθηκε στη διευκόλυνση της εφαρμογής της αγροδασοπονίας στη Γερμανία. Στη συνάντηση συμμετείχαν διάφοροι αγρότες, πολιτικοί φορείς και εκπρόσωποι από ενώσεις αγροτών, ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς προστασίας και το BTUCottbus. Οι θετικές απόψεις των αγροδασικών συστημάτων επικεντρώθηκαν στη φυτική παραγωγή και στη διατήρηση του εδάφους. Η διοικητική επιβάρυνση και το κόστος διαχείρισης θεωρήθηκαν αρνητικές απόψεις. Η συνάντηση έθεσε ορισμένες πιθανές προκλήσεις για την εγκατάσταση δενδροστοιχιών σε καλλιέργειες, όπως η κατάλληλη επιλογή των ειδών και η απόσταση μεταξύ των δένδρων, καθώς και οι μακροπρόθεσμες προοπτικές του συστήματος. Αυτές θεωρήθηκαν, μεταξύ άλλων, ως πιθανά μελλοντικά ερευνητικά θέματα.

Κατεβάστε την αρχική έκθεση ενδιαφερόμενων φορέων

Μία αρχική έκθεση ετοιμάστηκε το Σεπτέμβριο του 2014.

Κατεβάστε το αρχικό πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης

Ένα πρωτόκολλο ετοιμάστηκε το Μάρτιο του 2015.

Κατεβάστε την περιγραφή του συστήματος

Μία έκθεση περιγραφής του συστήματος που περιέχει ενημέρωση για την διεξαγόμενη έρευνα ετοιμάστηκε τον Οκτώβριο του 2015.

Αποτελέσματα

Σε μια έκθεση που ετοιμάστηκε τον Αύγουστο του 2017, οι MichaelKanzler και JaconetteMirck περιγράφουν τα αποτελέσματα του πειραματικού μέρους εργασίας. Η εγκατάσταση δενδροστοιχιών με πρεμνοφυή είδη μικρού περίτροπου χρόνου μέσα στα καλλιεργούμενα χωράφια μείωσε την ταχύτητα του ανέμου στο κέντρο των 24 μ., 48 μ. και 96 μ. δενδροστοιχιών κατά 32%, 29% και 21% αντίστοιχα σε σχέση με γειτονική ανοιχτή επιφάνεια. Σε σύγκριση με ζαχαρότευτλα καλλιεργούμενα σε ανοιχτή επιφάνεια, οι αποδόσεις των ζαχαρότευτλων μειώθηκαν σε απόσταση μέχρι 3 μέτρων από τις δενδροστοιχίες, αλλά μερικές φορές παρατηρήθηκε και αύξηση των αποδόσεων των ζαχαρότευτλων σε απόσταση 9 μέτρων ή και μεγαλύτερη από τις δενδροστοιχίς.

Κατεβάστε την έκθεση