Χοίροι ελεύθερης βοσκής ενσωματωμένοι σε ενεργειακές καλλιέργειες

Περιγραφή του συστήματος

Η ενσωμάτωση δένδρων στην παραγωγή χοιρινού κρέατος μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα της γης παράλληλα με την παροχή άλλων οικοσυστημικών υπηρεσιών και περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων σε σύγκριση με τα χωριστά γεωργικά και δασικά συστήματα. Έχει διαπιστωθεί, ότι οι συνδυασμοί χοίρων ελεύθερης βοσκής και ενεργειακών καλλιεργειών μειώνουν τον κίνδυνο της έκπλυσης θρεπτικών ουσιών και παρέχουν σαφή οφέλη για την ευημερία των ζώων, παρέχοντας ένα πιο ευχάριστο περιβάλλον για τους χοίρους και προσφέροντας καταφύγιο από ακραίες καιρικές συνθήκες. Πολύ λίγοι βιολογικοί χοιροτρόφοι στη Δανία έχουν καθιερώσει ενεργειακές καλλιέργειες (ιτιές και λεύκες) σε στάβλους με θηλάζουσες χοιρομητέρες, αλλά η γνώση και η εμπειρία της διαχείρισης και του σχεδιασμού τέτοιων συστημάτων είναι ακόμα περιορισμένη. Ο στόχος της ομάδας ενδιαφερόμενων φορέων είναι να εντοπίσει σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την εφαρμογή της ολοκληρωμένης παραγωγής χοίρων ελεύθερης βοσκής και ενεργειακών καλλιεργειών στην πράξη. Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα αυτής της ομάδας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Dr. AnneKongsted (anneg.kongsted@agro.au.dk).

Αρχική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων

 Το πρώτο στάδιο στην ανάπτυξη ενός συμμετοχικού δικτύου έρευνας και ανάπτυξης (PRDN) ήταν η διεξαγωγή συνεντεύξεων με δύο μεγάλους παραγωγούς χοίρων που έχουν ήδη εγκαταστήσει ενεργειακές καλλιέργειες σε στάβλους με χοίρους ελεύθερης βοσκής. Οι δύο παραγωγοί ερωτήθηκαν χωριστά, δεδομένου ότι δεν ήταν δυνατή μια κοινή συνάντηση. Ως θετικά στοιχεία των συστημάτων θεωρήθηκαν από τους αγρότες ότι ήταν η βελτιωμένη υγεία και η ευημερία των ζώων, η αισθητική του τοπίου, η μειωμένη έκπλυση θρεπτικών στοιχείων αμμωνίας και η αυξημένη βιοποικιλότητα. Ως βασικά αρνητικά ζητήματα επισημάνθηκαν η διοικητική επιβάρυνση και οι απαιτήσεις εργασίας. Ως βασικές προκλήσεις και οι περιορισμοί θεωρήθηκαν η ανάγκη για περίφραξη των στάβλων, οι περιορισμοί στην πρόσβαση μηχανημάτων και η αβεβαιότητα σχετικά με την αποδοτικότητα του συστήματος. Πιθανές καινοτομίες που υπογραμμίστηκαν στις συνεντεύξεις ήταν η ανάπτυξη μηχανημάτων κατάλληλων για τη συγκομιδή ενεργειακών καλλιεργειών σε ύψος 1,20 μέτρων από το έδαφος (αυτό το ύψος είναι απαραίτητο για να μην τρώνε οι χοίροι τους νέους βλαστούς μετά τη συγκομιδή) και η δοκιμή νέων ξυλωδών ειδών που θα μπορούσαν να προσφέρουν θρεπτικά οφέλη στούς χοίρους και οι οποίες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν μεταξύ της λεύκης και της ιτιάς.Κατεβάστε την αρχική έκθεση ενδιαφερόμενων φορέων

Κατεβάστε το αρχικό πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης

Κατεβάστε την περιγραφή του συστήματος

Μία έκθεση περιγραφής του συστήματος που περιέχει και μία ανασκόπηση της έρευνας σχετικής με τους χοίρους ελεύθερης βοσκής και τις ενεργειακές καλλιέργειες στη Δανία ετοιμάστηκε τον Οκτώβριο του 2015.

Αποτελέσματα

Σε μια έκθεση που ετοιμάστηκε τον Ιούλιο του 2017, η AnneGreteKongsted με τους συνεργάτες της περιγράφει τα αποτελέσματα του πειραματικού έργου. Η παρουσία των δένδρων βρέθηκε να μειώνει την έκπλυση νιτρικών από τους στάβλους των χοίρων. Αυτό οφείλεται είτε στην υψηλή πρόσληψη Ν από τα δένδρα είτε στη μειωμένη διήθηση νερού λόγω απορρόφησής του από τα δένδρα.  Όταν τα δένδρα τοποθετούνται στο τέλος του λιβαδιού ενός στάβλου με χοιρομητέρες, η πλειονότητα των ούρων και της κοπριάς εξακολουθεί να εναποτίθεται έξω από την περιοχή των δένδρων. Η στρατηγική τοποθέτηση των στεγάστρων και των ταϊστρών μπορεί να αυξήσει την αναλογία που εναποτίθεται στην περιοχή των δένδρων. Από το 2018, θα είναι υποχρεωτικό στη βιολογική παραγωγή χοίρων (σε χοίρους που εκτρέφονται υπαίθρια) στη Δανία να έχουν τα ζώα πρόσβαση στη σκιά, επιπρόσθετα από τα στέγαστρα. Η φύτευση δένδρων στους στάβλους φαίνεται ότι είναι ένας κατάλληλος τρόπος συμμόρφωσης με την απαίτηση αυτή.

Κατεβάστε την έκθεση

WP5_DK_Free_range_pig_systems_lessons_learnt.pdf (850.4 KiB)