Συγκαλλιέργεια πορτοκαλιάς στην Ελλάδα

Περιγραφή του συστήματος

Στην Κρήτη, η καλλιέργεια εσπεριδοειδών καλύπτει 4.500 εκτάρια περίπου. Για πολλά χρόνια, οι αγρότες στην περιοχή των Χανίων της Κρήτης εφαρμόζουν συγκαλλιέργεια στο στάδιο από την κουρά (αποκορύφωση) των υπερώριμων δένδρων μέχρις ότου επανακτήσουν πλήρη κόμη. Οι αγρότες χρησιμοποιούν, επίσης, κυπαρίσσια ως ανεμοφράκτες για την προστασία των εσπεριδοειδών από τον άνεμο.

Αρχική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων

Στις 2 και 4 Αυγούστου 2014, πραγματοποιήθηκαν αρχικές συναντήσεις με ενδιαφερόμενους φορείς για την συγκαλλιέργεια σε πορτοκαλιές και τη χρήση κυπαρισσιών ως ανεμοφράκτες. Ως ιδιαίτερα θετικές απόψεις θεωρήθηκαν ο έλεγχος της απορροής και των πλημμυρών, η προστασία του εδάφους, η ευνοϊκή επίδραση στην ποιότητα των καρπών και η διαφοροποίηση των προϊόντων και του εισοδήματος. Η συγκαλλιέργεια αρωματικών βοτάνων ανάμεσα σε πορτοκαλιές θεωρήθηκε ως μία πιθανή περιοχή για έρευνα.

 

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα αυτής της ομάδας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Δρ. Αναστασία Παντέρα (pantera@teiste.gr).

 

Κατεβάστε την αρχική αναφορά ενδιαφερόμενων φορέων

Κατεβάστε το αρχικό πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης

Κατεβάστε την περιγραφή του συστήματος

Ενημερωτική έκθεση για την έρευνα σχετικά με τις καλλιέργειες μεταξύ των δένδρων πορτοκαλιάς στην Κρήτη ετοιμάστηκε τον Ιανουάριο του 2016.

Lesson learnt

The field trial in Crete demonstrated the feasibility of a establishing a nitrogen-fixing chickpea intercrop between the orange trees.  This occurred when the orange tree canopy was incomplete following grafting of new scions.  The chickpeas can reduce the need for artificial nitrogen fertilisers.  Rather than harvesting the crop, the farmer integrated the crop into the soil to improve soil fertility and health.

Download the lessons learnt report

WP3_GR_Oranges_lessons_learnt.pdf (575.1 KiB)