Ενσωμάτωση δένδρων σε αροτραίες καλλιέργειες στην Ελβετία

Περιγραφή του συστήματος

Πολλά από τα σύγχρονα αγροδασικά συστήματα στα γερμανόφωνα μέρη της Ελβετίας έχουν επικεντρωθεί στη χρήση υψίκορμων οπωροφόρων δέντρων. Στο δυτικό τμήμα της Ελβετίας, τα αγροκτήματα είναι συχνά μεγαλύτερα και η ελαχιστοποίηση της διάβρωσης και της απώλειας θρεπτικών ουσιών αποτελεί σημαντικό στόχο. Με βάση ανάλογη εργασία στη Γαλλία, οι αγρότες στο γαλλόφωνο τμήμα της Ελβετίας επικεντρώθηκαν επίσης στη χρήση δασικών ειδών για παραγωγή ξυλείας υψηλής αξίας. Ένα από τα συστήματα που είναι επισκέψιμο περιλαμβάνει δέντρα σε σειρές, σε απόσταση 29 μ. μεταξύ τους, συμπεριλαμβανομένων και των 2 μέτρων που καλύπτουν οι λωρίδες με υπόροφη (αυτοφυή) βλάστηση.

Αρχική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων

Στις 27 Μαΐου 2014 πραγματοποιήθηκε μια πρώτη συνάντηση των ενδιαφερόμενων φορέων με 22 συμμετέχοντες. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στη δημιουργία και τη διατήρηση πολύτιμων ξυλοπαραγωγικών δένδρων σε αροτραίες καλλιέργειες. Ο καλύτερος συντονισμός της αγροδασικής έρευνας και της πράξης αναγνωρίστηκε ως ένας βασικός τομέας για έρευνα.

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα αυτής της ομάδας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον MareikeJäger (mareike.jaeger@agridea.ch) ή τον FelixHerzog (felix.herzog@agroscope.admin.ch)

Κατεβάστε την αρχική έκθεση ενδιαφερόμενων φορέων

Μία αρχική έκθεση ετοιμάστηκε το Νοέμβριο του 2014.

Κατεβάστε το αρχικό πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης

Ένα πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης ετοιμάστηκε τον Απρίλιο του 2015.

Κατεβάστε την περιγραφή του συστήματος

Μια έκθεση προόδου σχετική με την έρευνα, συμπεριλαμβανομένης και της περιγραφής του συστήματος ετοιμάστηκε τον Μάρτιο του 2016.

Lessons learnt

In a report produced in September 2017, Mareike Jäger describes some soil carbon measurements within a seven year old silvoarable trial with apple trees near Lucerne in Switzerland.  After seven years, the soil carbon levels within the uncultivated tree rows were greater than within the cultivated alleys.  On the basis of some stated assumptions, the silvoarable system (22% of area allocated to trees) was estimated to result in an addition 0.51 tonnes of organic soil carbon per hectare per year in the top 25 cm of soil. Estimates were also made of the increase in soil nitrogen and there were qualitative indications of an increase in the proportion of water stable aggregates in the soil within the uncultivated tree rows compared to the cultivated alleys.