Αγροδασοπονία για συστήματα εκτροφής πουλερικών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Περιγραφή του συστήματος

Τα αγροδασικά συστήματα πουλερικών στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να χωριστούν σε συστήματα παραγωγής αβγών και κρέατος πουλερικών. Ορισμένα από τα αβγά που παράγονται από όρνιθες με πρόσβαση σε περιοχές με δένδρα διατίθενται στο εμπόριο ως «αβγά δασών». Κατ’ ελάχιστο, όλα τα «αβγά των δασών» ακολουθούν τα πρότυπα για την παραγωγή αβγών ελεύθερης βοσκής.

Ετησίως, καταναλώνονται περίπου 11,5 δισεκατομμύρια αβγά στο Ηνωμένο Βασίλειο με λιανική αξία 990 εκατομμυρίων λιρών περίπου. Το 2013, τα αβγά ελεύθερης βοσκής αντιστοιχούσαν στο 44% της αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Κανονισμός 589/2008, Παράρτημα ΙΙ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ορίζει τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την παραγωγή αβγών "ελεύθερης βοσκής", όπως η παροχή πρόσβασης σε ανοιχτούς χώρους στις όρνιθες και η μέγιστη πυκνότητα 2.500 ορνίθων ανά εκτάριο. Προκειμένου να χαρακτηριστούν «αβγά δασών», η βρετανική εταιρεία WoodlandTrust, η οποία προσθέτει το λογότυπό της στα αβγά δασών που πωλούνται από την Sainsburyplc (ο μεγαλύτερος λιανοπωλητής του Ηνωμένου Βασιλείου), καθορίζει το 20% ως ποσοστό κάλυψης με κάποια δένδρα σε απόσταση 20 μέτρων από τον ορνιθώνα στην περιοχή όπου ασκείται ελεύθερη βόσκηση ορνίθων. Το 2013, η WoodlandTrust ανέφερε την πώληση 400 εκατομμυρίων «αβγών δασών» περίπου μέσω του Sainsbury, που αντιστοιχεί στο 3,4% περίπου της βρετανικής αγοράς (Burgessetal., 2014). Αβγάδασώνπωλούν, επίσης, καιάλλοιλιανοπωλητές.

Η παραγωγή κρέατος από πουλερικά στο Ηνωμένο Βασίλειο (2,3 δισεκατομμύρια λίρες Αγγλίας το 2013) είναι δεύτερη μετά το βόειο κρέας. Η αναλογία κοτόπουλων και άλλων πουλερικών με πρόσβαση σε δένδρα δεν είναι γνωστή.

Αν επιθυμείτε να μάθετε για τη δραστηριότητα αυτής της ομάδας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Dr. JoSmith attheOrganicResearchCentre.

Αρχική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων

Μια πρώτη συνάντηση των ενδιαφερόμενων φορέων επικεντρώθηκε στη χρήση των δένδρων στην παραγωγή κρέατος πουλερικών πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2014 με 28 συμμετέχοντες. Δύο πιθανές καινοτομίες που θα μπορούσαν να διερευνηθούν περαιτέρω πειραματικά στο αγρόκτημα είναι: i) η ανάπτυξη μειγμάτων λιβαδικών φυτών που μπορούν να αντέξουν στη σκιά των δένδρων και ii) ο σχεδιασμός και η διαχείριση των δένδρων ώστε να ενθαρρυνθούν τα πτηνά να κινηθούν μακριά από τα κοτέτσια.

Στις 10 Ιουνίου 2014, μια άλλη αρχική συνάντηση επικεντρώθηκε στη χρήση των δένδρων στα συστήματα παραγωγής αβγών, στην οποία συμμετείχαν 10 ενδιαφερόμενοι φορείς. Η επιλογή και εγκατάσταση κατάλληλων μειγμάτων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ποωδών φυτών κάτω από τα δένδρα και, ιδιαίτερα, τεχνικών για την επανασπορά γυμνών περιοχών, αναφέρθηκαν ως πιθανά θέματα έρευνας.

Κατεβάστε την αρχική έκθεση ενδιαφερόμενων φορέων

Βιβλιογραφικές αναφορές

Burgess, PJ, Belot, V, Buachie E, Cuartero de Frias F, Nedved K, Rodríguez Arquero, E (2014). The Economics of Woodland Eggs in the UK. 2nd European Agroforestry Conference 04-06 June 2014 Cottbus – Germany, Book of Abstracts 67-70. (Eds JHN Palma, A Chalmin, P Burgess, J Smith, M Strachan, J Ruiz Mirazo, A Rosati), ISBN: 978-972-97874-4-7.

Κατεβάστε το αρχικό πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης

Ένα πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης ετοιμάστηκε τον Ιούνιο του 2015.

Κατεβάστε την περιγραφή του συστήματος

Μία έκθεση προόδου της έρευνας που περιλαμβάνει και περιγραφή του συστήματος ετοιμάστηκε τον Μάρτιο του 2016.

Lessons learnt

In a report produced during 2017, Sally Westaway with colleagues describes the results of the experimental work.  The research focused on performance of three pasture mixtures sown under trees in a silvopoultry system. Establishing a sward under the trees is possible but the challenge is to maintain the sward in the presence of chickens. The three tested seed mixtures (a standard sward, a grass-only sward, and a diverse sward) showed a similar coverage of sown plants in the first six weeks after seeding. One of the recommendations from the research is that sufficient time is provided to allow the reseeded pasture to establish before the re-introduction of the hens. Following the re-introduction of the hens, the sown sward mixtures only survived only in the block with lower chicken pressure, measured by distance from the hen house. Hence designs that prevent excessive pressure from the flock appear to be necessary to help maintain the pasture sward.

Download the lessons learnt report

WP5_UK_Silvopoultry_lessons_learnt.pdf (1.2 MiB)