Αγροδασοπονία Bocage στηΒρετάνη, στηΓαλλία

Περιγραφή του συστήματος

Τα συστήματα φυτοφρακτών της Βρετάνης στη Γαλλία είναι παλιά αγροδασικά συστήματα που αποτελούνται σε μεγάλο βαθμό από σειρές με υψηλά και μέτριου ύψους δέντρα. Η κύρια περίοδος επέκτασης αυτού του αγροδασικού συστήματος ήταν από τον 18ο αιώνα μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Ωστόσο, από τη δεκαετία του 1950, η διαδικασία γεωργικού εκσυγχρονισμού, εντατικοποίησης και ανακατανομής της γεωργικής γης οδήγησε στη μείωση της πυκνότητας των φυτοφρακτών. Η σημερινή μέση πυκνότητα ποικίλει από 16 έως 94 μ. ανά εκτάριο στις διάφορες κομητείες της Βρετάνης. Από τη δεκαετία του 1990, έχουν τεθεί σε εφαρμογή προγράμματα εγκατάστασης φυτοφρακτών με σκοπό τη διατήρηση του πολιτισμικού τοπίου και τον έλεγχο της ρύπανσης από νιτρικά και φώσφορο.

Αρχική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων

Η συνάντηση στις 26 Νοεμβρίου του 2014 οργανώθηκε σε συνεργασία με την ένωση “Terres & Bocages”. Συμμετείχαν 42 άτομα (συν δύο οργανωτές και τρεις ερευνητές που εργάζονται για το έργο AGFORWARD). Ως βασικά θετικά οφέλη των φυτοφρακτών αναφέρθηκαν η βιοποικιλότητα και η παροχή ενδιαιτήματος για την άγρια πανίδα, η προστασία του εδάφους, ο έλεγχος της επιφανειακής απορροής και η δέσμευση άνθρακα. Ως αρνητικά θέματα αναφέρθηκαν το κόστος εργασίας και διαχείρισης. Ως πιθανές καινοτομίες για έρευνα εντοπίστηκαν, πέραν της παροχής τεχνικών οδηγιών, η επιλογή του αριθμού των γραμμών και της πυκνότητας των δέντρων προκειμένου να εξασφαλιστεί τόσο ο προστατευτικός ρόλος των φυτοφρακτών, όσο και οι λειτουργίες των δένδρων, καθώς και η ανάπτυξη ενός μοντέλου φυτοφράκτη που θα ικανοποιεί πολλαπλούς σκοπούς.

 

Αν επιθυμείτε να μάθετε για τη δραστηριότητα αυτής της ομάδας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη DrClaudineThenail; Claudine.thenail@rennes.inra.fr

 

Κατεβάστε την αρχική έκθεση των ενδιαφερόμενων φορέων

Κατεβάστε το αρχικό πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης

Κατεβάστε την περιγραφή του συστήματος

 

Ενημερωτική έκθεση για την μέχρι τώρα έρευνα στο αγροδασικό σύστημα φυτοφρακτών της Βρετάνης ετοιμάστηκε τον Φεβρουάριο του 2016.

 

Lessons learnt

Claudine Thenail, Stéphanie Aviron, Valérie Viaud and colleagues at INRA Rennes in Brittany describe the lessons learnt regarding the French bocage system of hedgerows.

  • Newly planted hedgerows (15 years after planting) harboured the same number of species (flora, butterflies, carabid beetles) as the traditional field margins.
  • Although the results were not statistically significant, soil carbon levels in top soils were higher within 6 m of the hedgerow than at a distance of 18 m.
  • At a field level, there is no simple relationship between wheat yield and whether the field was bordered by flat herbaceous field margins, old and/or new planted hedgerows.
  • At least three of six farmers, asked about the time spent on hedgerow management, indicated that they or their staff spent 5-20 periods of 5 hours per year on the cumulated activities of tree pollarding, tree lateral pruning, and mechanical brush clearing.
  • According to the interviewed farmers, the new hedgerows were providing protection for cattle, successfully constraining cattle movement, the regulation of runoff and soil erosion, improved landscape aesthetics, and successful designation of property limits. Firewood production and the protection of wild fauna were mentioned as supplementary benefits.