Συγκαλλιέργεια καρυδιάς στην Ελλάδα

Περιγραφή του συστήματος

Στην Ευρυτανία της Κεντρικής Ελλάδας, οι αγρότες έχουν ενσωματώσει ιστορικά την αγροτική παραγωγή με είδη δένδρων υψηλής αξίας, όπως οι καρυδιές και οι καστανιές, στο ίδιο χωράφι.

Αρχική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων

Οι συναντήσεις ομάδων ενδιαφερόμενων φορέων για την συγκαλλιέργεια της καρυδιάς πραγματοποιήθηκαν στην Ευρυτανία, στις 29 Μαΐου του 2014. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 19 ενδιαφερόμενοι φορείς. Ως θετικά χαρακτηριστικά της συγκαλλιέργειας θεωρήθηκαν η παραγωγή ποικιλίας προϊόντων, η βελτίωση της αισθητικής του τοπίου και της ποιότητας των νερών καθώς και η μετρίαση του κλίματος. Ως κυριότερα αρνητικά θέματα επισημάνθηκαν η έλλειψη χρηματοδότησης και επιχειρηματικών ευκαιριών καθώς και η απουσία κινήτρων για την εμπορία των προϊόντων. Στη συζήτηση που ακολούθησε, προτάθηκε ως ερευνητική καινοτομία η συγκαλλιέργεια καρυδιάς με αρωματικά φυτά ή ψυχανθή.

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα αυτής της ομάδας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Δρ. Αναστασία Παντέρα (pantera@teiste.gr) του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στη Λαμία.

 

Επακόλουθη εργασία

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης του συστήματος αποφασίστηκε να μη συνεχιστεί η περαιτέρω έρευνά του, λόγω έλλειψης χρόνου και μέσων. Ωστόσο, πρωτόκολλα έρευνας και ανάπτυξης έχουν γίνει για δύο ομάδες ενδιαφερόμενων φορέων σε άλλα μέρη της Ελλάδας.

Κατεβάστε την αρχική αναφορά ενδιαφερόμενων φορέων