Αγροδασοπονία για γεωργούς στη Δυτική Γαλλία

Περιγραφή του συστήματος

Μεταξύ του 2008 και του 2013, ολοκληρώθηκαν 42 έργα εγκατάστασης αγροδασικών συστημάτων στην περιοχή Poitou-Charentes της Δυτικής Γαλλίας. Συνολικά, τα έργα αυτά καλύπτουν έκταση 355 εκταρίων και έχουν επικεντρωθεί κυρίως σε χωράφια που καλλιεργούνται βιολογικά. Τα συστήματα περιλαμβάνουν τυπικά τρία μέχρι πέντε είδη δένδρων (Juglansnigraxregia, Juglansregia, Sorbusdomesticus, Sorbustorminalis, Prunusavium, Fraxinusexcelsior, Acerpseudoplatanus, andQuercusspecies). Η πυκνότητα των δένδρων κυμαίνεται από 30 έως 50 δέντρα ανά εκτάριο, συνήθως με 27 μέτρα μεταξύ των σειρών που επιτρέπουν καλλιεργούμενη έκταση 24 μέτρων.

Αρχική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων

Οι ερευνητές του AGFORWARD συναντήθηκαν από τις 3 Οκτωβρίου 2013 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2014 με 87 ενδιαφερόμενους φορείς, από τους οποίους οι 14 συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια. Ως θετικές απόψεις των αγροδασικών συστημάτων θεωρήθηκαν τα προϊόντα των δέντρων και οι ευνοϊκές επιπτώσεις στο γενικό περιβάλλον, στη βιοποικιλότητα, στα ενδιαιτήματα της άγριας πανίδας και στην προστασία του εδάφους. Ως αρνητικές συνέπειες θεωρήθηκαν οι απαιτήσεις και η πολυπλοκότητα της εργασίας, οι ταμειακές ροές και η διοικητική επιβάρυνση. Ως κύριοι τομείς καινοτομίας προσδιορίστηκαν οι: i) απλούστευση των επιχορηγήσεων για την εγκατάσταση αγροδασικών συστημάτων, ii) αύξηση της ευαισθητοποίησης, iii) δημιουργία δικτύου σχετικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και iv) έρευνα και ανάπτυξη σχετικά με την εφαρμογή τους. Οι τεχνικές πρακτικές που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν οι εξής τρεις: επιλογή ποικιλιών και εναλλαγή των καλλιεργειών, διαχείριση των λωρίδων των δένδρων με την αυτοφυή βλάστηση και προστασία των δένδρων από τα άγρια ζώα.

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα αυτής της ομάδας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον EricCirou, Eric.cirou@charente-maritime.chambagri.fr

 

Κατεβάστε την αρχική έκθεση ενδιαφερόμενων φορέων

Μία αρχική έκθεση ενδιαφερόμενων φορέων ετοιμάστηκε τον Νοέμβριο του 2014.

Κατεβάστε το αρχικό πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης

Ένα πρωτόκολλο περιγραφής ενός συστήματος καρυδιάς – σιτηρών ετοιμάστηκε τον Αύγουστο του 2015.

Κατεβάστε την περιγραφή του συστήματος

Μία έκθεση περιγραφής συστήματος με ενημέρωση για τις μετρήσεις των καρυδιών ετοιμάστηκε τον Ιανουάριο του 2016.