Λιβαδικά δένδρα για βοοειδή και αίγες στην Ολλανδία

Περιγραφή του συστήματος

Αρκετοίαγρότεςγαλακτοπαραγωγώναγελάδωνκαιαιγώνστηνπεριοχή Duinboeren τηςΟλλανδίαςσυμμετείχανστοδίκτυογιαλιβαδικάδένδρακαιπολυλειτουργικήχρήσηγης (Farms’ Network for Fodder Trees and Multifunctional Land Use -2012-2014). Κατά τη διάρκεια του έργου αυτού, τέσσερις πειραματικές περιοχές φυτεύτηκαν με λιβαδικά δένδρα (για παραγωγή φυλλώματος) σε τέσσερα αγροκτήματα. Μέσα στο αρχικό σχέδιο επιτρέπονταν στις γαλακτοπαραγωγές αίγες και αγελάδες να βόσκουν τα δένδρα, όπως π.χ. η ιτιά (Salix spp.).

Αρχική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων

Οι τέσσερις αγρότες που χρησιμοποιούν δένδρα για βόσκηση έδωσαν συνέντευξη στις 11 Σεπτεμβρίου 2014. Ως η πλέον θετική άποψη της χρήσης τέτοιων δένδρων θεωρήθηκε η βελτιωμένη υγεία και ευημερία των ζώων. Το βασικό αρνητικό ζήτημα ήταν ο έλεγχος των ζιζανίων κατά τη φύτευση της ιτιάς. Ω πιθανά ερευνητικά θέματα θεωρήθηκαν η προστασία των βοσκόμενων δένδρων, η επιλογή κατάλληλων ειδών δένδρων και ο σχεδιασμός του συστήματος. Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα αυτής της ομάδας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον BokiLuskeB.Luske@louisbolk.nloftheLouisBolkInstitute, Netherlands

Κατεβάστε την αρχική έκθεση ενδιαφερόμενων φορέων

Κατεβάστε το αρχικό πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης

Κατεβάστε την περιγραφή του συστήματος

Μία έκθεση περιγραφής του συστήματος που περιέχει και μία ανασκόπηση της έρευνας σχετικής με τα μηρυκαστικά ζώα και τα δένδρα για βοσκήσιμη ύλη ετοιμάστηκε το Νοέμβριο του 2015.

Lessons learnt

In August 2017, Boki Luske and colleagues at the Louis Bolk Institute summarised the lessons learnt from their research on using tree fodder with dairy cattle in the Netherlands. The research focused on measuring several functional aspects of willow (Salix viminalis) and alder (Alnus glutinosa) trees in a case study. The intake of leaves and twigs by dairy cows was estimated by a browsing experiment on an organic dairy farm. In this particular trial the cows preferred willow leaves to alder leaves. Willow cultivars which have a wide spreading habit were able to provide a “fodder hedgerow” with many growing points within the reach of the cows. Wide growing willow trees enable three dimensional grazing.

Additionally, the nutritional value of the leaves was determined from leaf samples and from a literature study. In general, the willow and alder leaves were found to have higher protein, macro- and micro-element levels than grass. The intake rate of willow was only 0.6 and 0.4% of the required dry matter intake for dry and lactating cows respectively. However the intake of, for instance, sodium (Na), zinc (Zn), manganese (Mn) and iron (Fe) was 2-9% of the daily requirements.

The willow and alder trees also play a functional role in relation to soil fertility and initial measurements were taken of soil organic matter, nitrogen and phosphorus below the trees compared to the grass. Significantly higher earthworm numbers and earthworm biomass were found in the soil under the alder trees than under the willow trees.