Δασολίβαδα στη Νότια Τρανσυλβανία της Ρουμανίας

Περιγραφή του συστήματος

 Πολλά από τα δασολίβαδα στη Νότια Τρανσυλβανία της Ρουμανίας δημιουργήθηκαν από τη βόσκηση πυκνών κλειστών δασών δρυών και θεωρούνται ότι έχουν υψηλή πολιτισμική και φυσική αξία λόγω της παρουσίας των αιωνόβιων δέντρων δρυών. Η οικολογική και οικονομική αειφορία του συστήματος θεωρείται ότι ευνοείται από τη βόσκηση βοοειδών και βουβαλιών παρά προβάτων και την προστασία των παλιών, μεγάλης ηλικίας δένδρων, συχνά κούφιων ή νεκρών δέντρων. Καθώς τα δασολίβαδα της περιοχής αυτής διαχειρίζονταν πάντα κοινόχρηστα, η κοινωνική αειφορία τους θα εξαρτηθεί από την εξεύρεση λύσεων για την προώθηση της αξίας τους για τις αγροτικές κοινότητες. Ωστόσο, ένα βασικό πρόβλημα για τη μακροπρόθεσμη αειφορία είναι η έλλειψη αναγέννησης των δέντρων, η εντατική βόσκηση προβάτων, η απώλεια μεγάλων, παλιών δέντρων και η συνολική μείωση της κοινωνικής αξίας των δασολίβαδων.

Αρχική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων

Ο DrTibiHartel συνεργάζεται με το πανεπιστήμιο Babes-Bolyai και μια ρουμάνικη φιλανθρωπική οργάνωση που ονομάζεται ADEPT για την προώθηση της κοινωνικής και οικολογικής αειφορίας των δασολίβαδων στη Νότια Τρανσυλβανία της Ρουμανίας. Υποστηρίζει ότι, λόγω της υψηλής κοινωνικής, πολιτισμικής και οικονομικής σημασίας των δασολίβαδων, κάθε μελλοντικό σχέδιο διαχείρισης χρειάζεται να κατανοήσει το ιστορικό της διαχείρισης και τον κοινωνικό ρόλο αυτών των τοπίων και να αναγνωρίσει τους πολλαπλούς τους ρόλους από μια ολοκληρωμένη θεώρηση. Βασικά στοιχεία μιας πολιτικής προστασίας των δασολίβαδων περιλαμβάνουν την εξασφάλιση της αξίας των συστημάτων βόσκησης και των διαφόρου ηλικίας δένδρων, καθώς και την προώθηση του ρόλου των τοπικών κοινοτήτων.

Εντοπίστηκαν τρία πιθανά ερευνητικά θέματα. Το πρώτο είναι να προσδιοριστούν οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμες τεχνικές για την αύξηση της αναγέννησης των δένδρων στα δασολίβαδα.Αυτό θα μπορούσε να γίνει με τη χρονική μείωση της βόσκησης σε διάφορα μέρη των δασολίβαδων ή με την προστασία των δενδρυλλίων με ακανθώδεις θάμνους. Το δεύτερο πιθανό θέμα είναι η σύγκριση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα της βόσκησης βοοειδών και προβάτων. Ένα τρίτο θέμα είναι η διερεύνηση των διαθέσεων των τοπικών κοινοτήτων να ασχοληθούν με την προστασία των αρχέγονων δέντρων στα δασολίβαδα.

 

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα αυτής της ομάδας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον DrTibiHartelhartel.tibor@gmail.com

 

Κατεβάστε την αρχική έκθεση των ενδιαφερόμενων φορέων

Κατεβάστε το αρχικό πρωτόκολλο έρευνας και ανάπτυξης

Κατεβάστε την περιγραφή του συστήματος

Μία έκθεση για την πρόσφατη και τη συνεχιζόμενη έρευνα σχετική με τα δασολίβαδα στη νότια Τρανσυλβανία ετοιμάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2015.

Lesson learnt

Tibor Hartel and his colleagues describe the lessons learnt from their research on the wood pastures of Transylvania in Romania.

  • A series of interviews indicated that Romanian farmers valued mature trees on pastures mostly for their shade, and large old trees mostly for their contribution to culture and heritage. However when these trees start to decay, instrumental (i.e. shade for livestock) and relational (i.e. cultural, heritage) were insufficient to prevent farmers clearing the trees.  It is argued that ecologists, working with others, need to raise awareness about the biodiversity value of large, old, hollowing trees. The Remarkable Trees of Romania (RToR) initiative has its main goal to engage local communities in the inventory and valuing large old trees from wood-pastures.
  • The second part of the study focused on the influence of sparse trees and shrubs on managed pastures on the diversity of spiders and plant communities. This scattered woody vegetation creates statistically distinct communities of plants and spiders. Furthermore, managed oak wood-pastures contained several rare species of spiders which are usually only found in natural ecosystems.
  • In the third part of the study, field surveys of over 90 wood-pastures from the Transylvanian region of Romania showed that there is a great potential for natural tree regeneration using thorny shrubs. However the evidence suggests a very low survival rate of planted trees, and investment and effort is needed to protect the young trees.
  • The last part of the report describes an initiative to bring together local community members, ecologists and farmers to address the contrasting values placed on old hollowing trees described in the first part of the study.