Αγροδασικές καινοτομίες προς αξιολόγηση που αφορούν κτηνοτρόφους

Κατά τη διάρκεια του 2014, δημιουργήθηκε ένα συμμετοχικό δίκτυο έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στα αγροδασικά συστήματα που αφορούν κτηνοτρόφους στην Ευρώπη. Ο πυρήνας αποτελείται από οκτώ ομάδες ενδιαφερομένων, παρόλο που η ομάδα βασίζεται επίσης σε συστήματα με δέντρα υψηλής αξίας και με μηρυκαστικά στη Βόρεια Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο. Κάθε ομάδα προσπάθησε να εντοπίσει τις βασικές ευκαιρίες, τους περιορισμούς και τις πιθανές καινοτομίες για την προώθηση της χρήσης των συστημάτων τους. Κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου 2014, οι υπεύθυνοι αυτών των ομάδων συνέθεσαν τα αποτελέσματά τους για να προσδιορίσουν βασικούς τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η έρευνα και ανάπτυξη κατά το υπόλοιπο του έργου AGFORWARD.

Ένας πρώτος τομέας εστίασης είναι να κλείσει το χάσμα γνώσης μεταξύ ερευνητών και ανθρώπων της πράξης/επαγγελματιών.

Είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένας «οδηγός βέλτιστης πρακτικής» (βάσει της εμπειρίας των επαγγελματιών και των θεωρητικών γνώσεων των ερευνητών), ο οποίος θα μπορεί να καθοδηγήσει τους κτηνοτρόφους σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας κερδοφόρων αγροδασικών συστημάτων με ζώα υπό διαφορετικές περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Υπάρχει ανάγκη για καλύτερη κατανομή της θρεπτικής αξίας των συστατικών των θάμνων και των δέντρων που χρησιμοποιούνται σε αγροδασικά συστήματα.

Ένας δεύτερος τομέας εστίασης ήταν η ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης νέων πειραμάτων. Από τον Ιανουάριο του 2015 σχεδιάζονται τα ακόλουθα πειράματα:

 • Η διατροφική αξία της ξυλώδους βλάστησης για τα ζώα (θα ερευνηθεί στη Γαλλία και στην Ισπανία)

 • Η επίδραση των δέντρων στην ελαχιστοποίηση της έκπλυσης νιτρικών αλάτων με χοίρους ελεύθερης βοσκής (θα ερευνηθεί στη Δανία)

 • Η αναγνώριση σκιανθεκτικών φυτών σε πτηνοτροφικά συστήματα (θα ερευνηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο)

 • Η παραγωγικότητα των δασολιβαδικών συστημάτων με προβάτα (θα ερευνηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία)

 • Ο τρίτος τομέας εστίασης είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων επίδειξης. Από τον Ιανουάριο του 2015 σχεδιάστηκαν οι ακόλουθες δοκιμές και επιδείξεις:

 • Προτίμηση βοοειδών για τα φύλλα διαφορετικών ειδών δένδρων (προγραμματισμένα στην Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο).

 • Προστασία των νέων δένδρων από πρόβατα, βοοειδή ή χοίρους (που σχεδιάζονται στη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες, την Ιταλία και τη Δανία)

 • Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δένδρων και η συμπεριφορά και η καλή διαβίωση των χοίρων (θα ερευνηθούν στην Ιταλία και τη Δανία)

 • Η επίδραση της διάταξης και της διαχείρισης των δένδρων στη χρήση των από τα πουλερικά (θα ερευνηθεί στις Κάτω Χώρες).

 • Η επίδραση της διάταξης των δένδρων στην υγεία των ζώων, στην παραγωγή ζωοτροφών και στη χρήση της εργασίας στα γαλακτοκομικά συστήματα (θα ερευνηθεί στη Γαλλία).

 • Η επίδραση διαφορετικών ποικιλιών δέντρων (θα ερευνηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο)

 • Η επίδραση του σχεδιασμού του συστήματος σε ένα αγροδασικό σύστημα για αίγες και πουλερικά (θα ερευνηθεί στις Κάτω Χώρες)

Hermansen JE, Kongsted AG, Bestman M, Bondesan V, Gonzalez P, Luske B, McAdam J, Mosquera-Losada MR, Novak S, Pottier E, Smith J, van Eekeren N, Vonk M, Burgess PJ (2015). Agroforestry Innovations to be evaluated for Livestock Farmners. Milestone 5.2 (MS 21) for EU FP7 Research Project: AGFORWARD 613520. 10 pp.

Για περισσότερες πληροφορίες για αυτή την εργασίας παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον John Hermansen: john.hermansen@agro.au.dk

Κατεβάστε την αναφορά

Milestone_5_2_Innovations.pdf (581.6 KiB)