Καινοτομίες που θα εξεταστούν σε αγροδασοπονικά συστήματα με δέντρα Υψηλής Αξίας

Κατά τη διάρκεια του 2014, δημιουργήθηκε ένα δίκτυο συμμετοχικού ερευνητικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα που θα επικεντρωθεί στα ευρωπαϊκά συστήματα αγροδασοπονίας για δέντρα υψηλής αξίας και συγκεκριμένα οπωροφόρα, ελαιώνες, εσπεριδοειδή, καστανιές και καρυδιές. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν δέκα συναντήσεις ενδιαφερομένων (αγροτών, δασολόγων, γεωπόνων κλπ). Κάθε ομάδα προσπάθησε να εντοπίσει τις βασικές ευκαιρίες, τους περιορισμούς και τις καινοτομίες για την προώθηση της βόσκησης ή της αλληλεπίδρασης στα συστήματα τους. Κατά το Δεκέμβριο του 2014 και τον Ιανουάριο του 2015, οι υπεύθυνοι αυτών των ομάδων συνέθεσαν τα αποτελέσματά τους για να προσδιορίσουν βασικούς τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η έρευνα και ανάπτυξη κατά το υπόλοιπο έργο AGFORWARD.

Τρεις από τις ομάδες ενδιαφερομένων θα επικεντρωθούν στη χρήση προβάτων σε οπωρώνες με μηλιές στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα προσδιορισμένα ερευνητικά θέματα περιλαμβάνουν τη δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση της βόσκησης, την επίδραση της βόσκησης στα κατώτερα φύλλα της κόμης, στην παραγωγή μήλων, την ανάπτυξη ενός βιοοικονομικού μοντέλου και την επίδραση του μειωμένου φυλλοτάπητα στη μόλυνση από το φουζικλάδιο (Venturiainaequalis).

Τέσσερις από τις ομάδες ενδιαφερομένων επικεντρώνονται στη συγκαλλιέργεια και τη βόσκηση ελαιώνων ή πορτοκαλεώνων στην Ελλάδα και την Ιταλία. Τα προσδιορισμένα ερευνητικά θέματα περιλαμβάνουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ελαιοδένδρων και σίτου σε σύγκριση με τις μη συγκαλλιεργούμενες ελιές, τις βέλτιστες πρακτικές για την καλλιέργεια άγριων σπαραγγιών και την εκτροφή πουλερικών εντός ελαιώνων και τη χρήση αρωματικών φυτών ή όσπριων.

Τρεις από τις ενδιαφερόμενες ομάδες εργάζονται με καρυδιές ή καστανιές, είτε στην Ελλάδα είτε στην Ισπανία. Οι προσδιορισμένες καινοτομίες περιλαμβάνουν τη χρήση όσπριων ή αρωματικών ειδών και τη βόσκηση προβάτων σε φυτεία με καρυδιές στην Ισπανία. Η χρήση εμβολιασμένων φυτών με επιλεγμένες ποικιλίες καστανιάς και τεχνικές για την αύξηση της παραγωγής μανιταριών παρουσιάζουν ενδιαφέρον και στην Ισπανία.

Pantera A, Burgess PJ, Corroyer N, Ferreiro-Domínguez N, Fernández Lorenzo JL, González-Hernández P, Graves AR, McAdam J, Moreno G, Mosquera Losada MR, Rigueiro Rodríguez A, Rosati A, Upson M (2015). Innovations to be examined for Agroforestry for High Value Tree Systems. Milestone 3.2 (MS 9) for EU FP7 Research Project: AGFORWARD 613520. 14 pp.

Για περισσότερες πληροφορίες σε αυτές τις εργασίες επικοινωνήστε με την Αναστασία Παντέρα: pantera@teiste.gr

Κατεβάστε την αναφορά

Milestone3_2_Innovations.pdf (985.5 KiB)