Περιγράφοντας τα αγροδασικά συστήματα με Δέντρα Υψηλής Αξίας: μία περίληψη

Δέκα ομάδες ενδιαφερομένων (αγροτών, γεωπόνων, δασολόγων κλπ) σε ολόκληρη την Ευρώπη παρήγαγαν περιγραφές των συστατικών στοιχείων, της δομής, των υπηρεσιών οικοσυστήματος και της οικονομικής αξίας επιλεγμένων αγροδασικών συστημάτων που περιλαμβάνουν τη βόσκηση ή συγκαλλιέργεια με γεωργικές καλλιέργειες οπωρώνων, ελαιώνων ή φυτειών καστανιάς ή καρυδιάς. Η καθηγήτρια Anastasia Pantera επιβλέπει την τρίτη ομάδας εργασίας και με τους συναδέλφους της έχει παράγει μια σύνθεση των δέκα εκθέσεων. Οι μεμονωμένες αναφορές περιγραφές των συστημάτων διατίθενται επίσης στο σχετικό ιστότοπο.

Pantera, A., Burgess, P.J., Corroyer, N., Ferreiro-Domínguez, N., Fernández Lorenzo, J.L., González-Hernández, P., Graves, A., Malignier, N., McAdam, J., Moreno, G., Mosquera-Losada, M.R., Rigueiro Rodríguez, A., Rosati, A., Upson, M., van Lerberghe, P. (2016). Agroforestry for High Value Trees: Synthesis of System Descriptions. Deliverable 3.7 (3.1) for EU FP7 Research Project: AGFORWARD 615320. June 2016. 10 pp. (Download the report here).

Τρία από τα συστήματα περιλαμβάνουν τη βόσκηση οπωρώνων με μηλιές σε ένα πείραμα με επαναλήψεις πεδίου στη Βόρεια Ιρλανδία (McAdam and Ward, 2015), μια επίδειξη πεδίου στη Normandie στη Γαλλία (Corroyer, 2016) και μια επίδειξη πεδίου και κάποια εργασία μοντελοποίησης στο Herefordshire στην Αγγλία (Burgess et αϊ., 2016). Τρία από τα συστήματα περιλαμβάνουν την συγκαλλιέργεια ή τη βόσκηση των ελαιώνων. Υπάρχει μία ομάδα στην Ιταλία (Rosati και Mantovani, 2015), μια ομάδα που εδρεύει στον Μώλο της Κεντρικής Ελλάδας (Pantera et al., 2016a) και μια ομάδα που εδρεύει στη Χαλκιδική στη Βόρεια Ελλάδα (Mantzanas et al., 2015). Η άλλη ομάδα που εδρεύει στην Ελλάδα επικεντρώνεται στην συγκαλλιέργεια σε πορτοκαλεώνες στην Κρήτη (Pantera et al., 2016a).

Υπάρχουν δύο ομάδες στην Ισπανία που μελετούν αντίθετα συστήματα. Οι Fernández Lorenzo et al. (2016) περιγράφουν την ανάπτυξη μανιταριών στο πλαίσιο ενός συστήματος με καστανιές. Οι Moreno et al. (2015) περιγράφουν τη χρήση βόσκησης και τη χρήση οσπρίων σε φυτείες καρυδιών. Η τελευταία ομάδα επικεντρώνεται στη διαχείριση και χρήση κουρισμένων (έντονα κλαδεμένων στη βάση της κόμης) δένδρων στα Πυρηναία στη Νοτιοδυτική Γαλλία (van Lerberghe και Malignier, 2016).

Κατεβάστε την αναφορά

WP3_Deliverable D3_7.pdf (531.9 KiB)