Καινοτομίες που θα εξεταστούν για Αγροδασικά Συστήματα υψηλής Φυσικής και Πολιτιστικής Αξίας

Κατά τη διάρκεια του 2014, δημιουργήθηκε ένα δίκτυο συμμετοχικής έρευνας και ανάπτυξης για να επικεντρωθεί στα ευρωπαϊκά αγροδασικά συστήματα που αναγνωρίζονται για την υψηλή φυσική και πολιτιστική τους αξία. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν δέκα συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους για τον εντοπισμό βασικών ευκαιριών, περιορισμών και πιθανών καινοτομιών στα συστήματά τους. Τα περισσότερα συστήματα είναι μια μορφή βοσκόμενων δασών, παρόλο που μια ομάδα στη Βορειοδυτική Γαλλία επικεντρώνεται σε αγροδασικά συστήματα με φυτοφράκτες. Κατά το Δεκέμβριο του 2014 και τον Ιανουάριο του 2015, οι υπεύθυνοι αυτών των ομάδων συνέθεσαν τα αποτελέσματά τους για να προσδιορίσουν βασικούς τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η έρευνα και ανάπτυξη στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου AGFORWARD.

Η έρευνα αυτού του δικτύου θα επικεντρωθεί στο κλείσιμο του κενού γνώσης και στην ολοκλήρωση ορισμένων πειραμάτων και δοκιμών.

 

Κλείνοντας το κενό γνώσης

Προκειμένου να παρέχεται λεπτομερής περιγραφή κάθε συστήματος μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015, κάθε ομάδα ενδιαφερομένων θα συγκεντρώσει και θα συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία του συστήματος, τις εκτιμήσεις της επίδρασης των δέντρων στην παραγωγή βοσκοτόπων και την αποθήκευση άνθρακα και βασικές πηγές εσόδων και εξόδων.

 

Πειράματα και δοκιμές πεδίου

Προβλέπονται επίσης διάφορα πειράματα και δοκιμές πεδίου, τα οποία εξετάζονται σε επτά κατηγορίες. Το πλήρες σύνολο προγραμματισμένων πειραμάτων και δοκιμών πεδίου μπορεί να βρεθεί στην έκθεση (Moreno et al, 2015):

 

Σχεδιασμός και διαχείριση συστημάτων: Στη Γαλλία, το ενδιαφέρον συγκεντρώνει το αγροδασικό σύστημα με φυτοφράκτες "bocage" και η έρευνα θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη μοντέλων συστημάτων φυτοφρακτών και στο ρόλο των φρακτών για την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους.

Αναγέννηση των δένδρων: στην Ισπανία, υπάρχει ενδιαφέρον για την προώθηση της αναγέννησης των δένδρων μέσω της χρήσης σποράς και της χρήσης νεκρών κλαδιών και φυλλοτάπητα.

Διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου: Στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία, υπάρχει ενδιαφέρον για τη χρήση περιλαίμιων GPS για βοοειδή και / ή τη χρήση "αόρατης περιφράξεως". Η αόρατη περίφραξη περιλαμβάνει τη χρήση ενός υπόγειου ηλεκτρικού καλωδίου και ενός αισθητήρα σε περιλαίμιο σε περιοχές έντονης δημόσιας χρήσης. Στην Ιταλία υπάρχει ενδιαφέρον για τις συνέπειες του αποκλεισμού της βόσκησης.

Κτηνοτροφικοί πόροι: η επιλογή των βοσκοτόπων και των χειμερινών ζωοτροφών ενδιαφέρει στην Ισπανία και την Ιταλία.

Νέα προϊόντα: Οι έρευνες για την εκτίμηση της ‘προθυμίας πληρωμής τιμής πριμοδότησης των αγροδασοπονικών προϊόντων αποτελούν το επίκεντρο των εργασιών στην Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα.

Διατήρηση: η επιλογή των κτηνοτροφικών ειδών και φυλών παρουσιάζει ενδιαφέρον στη Ρουμανία και την Ουγγαρία.

Διακυβέρνηση: νέα μοντέλα συνεργασίας για την ανάπτυξη της αγροδασοπονίας ενδιαφέρουν τη Γαλλία.

Moreno G, Berg S, Burgess PJ, Camilli F, Crous-Duran J, Franca A, Hao H, Hartel T, Lind T, Mirck J, Palma J, Pantera A, Papadopoulos A, Paula JA, Pisanelli A, Seddaiu G, Thenail C, Tsonkova P, Upson M, Valinger E, Varga A, Viaud V, Vityi, A (2015). Innovations to be examined for High Nature and Cultural value Agroforestry. Milestone 2.2 (MS 3) for EU FP7 Research Project: AGFORWARD 613520. 20 pp.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με το Gerardo Moreno: gmoreno@unex.es

Κατεβάστε την αναφορά

Milestone2_2_Innovations.pdf (840.5 KiB)