Σύνθεση του Ερευνητικού και Αναπτυξιακού Πρωτοκόλλου Αγροδασικών Συστημάτων με Δέντρα Υψηλής Αξίας

Η παρούσα έκθεση παράχθηκε στα πλαίσια του τρίτου πακέτου εργασίας, η οποία συνθέτει 13 πρωτόκολλα έρευνας και ανάπτυξης που εστιάζονται στη δοκιμή και τη βελτίωση των καινοτομιών για την προώθηση της αγροδασοπονίας για συστήματα δέντρων υψηλής αξίας. Πρόκειται για τη βόσκηση και την συγκαλλιέργεια οπωρώνων για παραγωγή φρούτων και φυτειών δέντρων για παραγωγή ξυλείας υψηλής αξίας. Τα μεμονωμένα πρωτόκολλα για κάθε ομάδα ενδιαφερομένων μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα της αντίστοιχης ομάδας. Η παρούσα έκθεση συνθέτει την έρευνα που διεξάγεται σε σχέση με την παραγωγή, τη διαχείριση, το περιβάλλον και τα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα, με πίνακες που συνοψίζουν το συνολικό ερευνητικό πρόγραμμα.

Pantera A, Mosquera Losada MR, Ferreiro-Domínguez N, Fernández Lorenzo JL, González-Hernández P, Rigueiro Rodríguez A, Corroyer N, McAdam J, Rosati A, Moreno G, Graves A, and Burgess PJ (2015). Synthesis of the Research and Development protocols related to Agroforestry for High Value Tree Systems. Milestone Report 10 (3.3 for EU FP7 Research Project: AGFORWARD 613520. (2 October 2015). 10 pp

 

Κατεβάστε την αναφορά

WP3 Protocol Synthesis Report.pdf (668.4 KiB)