Σύνθεση των Πρωτοκόλλων Έρευνας και Ανάπτυξης που σχετίζονται με την Αγροδασοπονία Υψηλής Φυσικής και Πολιτιστικής Αξίας

Η παρούσα έκθεση αποτελεί ένα από τα αποτελέσματα του δεύτερου πακέτου εργασίας, η οποία συνθέτει δέκα πρωτόκολλα έρευνας και ανάπτυξης που εστιάζονται στη δοκιμή και τη βελτίωση των καινοτομιών για την προώθηση της αγροδασοπονίας υψηλής φυσικής και πολιτιστικής αξίας. Αυτό επικεντρώνεται κυρίως στα συστήματα βοσκόμενων δασών, αλλά περιλαμβάνει επίσης και το σύστημα με φυτοφράκτες που βρίσκεται στη Γαλλία. Τα μεμονωμένα πρωτόκολλα για κάθε ομάδα ενδιαφερομένων μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα της αντίστοιχης ομάδας. Η παρούσα έκθεση συνθέτει την έρευνα που διεξάγεται σε σχέση με τα προϊόντα από δέντρα, την αναγέννηση των δένδρων, τη διαχείριση των δένδρων και των φρακτών, τα βοσκοτόπια, τη διαχείριση και διατήρηση των βοσκοτόπων, τη διαχείριση των δένδρων ή / και τη διατήρηση των βοσκοτόπων, τη προστιθέμενη αξία σε αγροδασοπονικά προϊόντα και τις μετρήσεις του άνθρακα του εδάφους.

 

Moreno G, Aviron S, Berg S, Bertomeu M, Bustos P,Cáceres Y, Escribano M, Franca A, Gaspar P, Hartel T, Juárez E, Lind T, Mantzanas K, Mesías FJ, Mirck J, Pacheco Faias S, Palma JHN, Pantera A, Papadopoulos A, Papanastasis V, Paulo JA, Popa R, Porqueddu C, Pulido F, Rákosy L, Seddaiu G, Thenail C, Tomé M, Tsonkova P, Upson M, Valinger E, Varga A, Viaud A, Vityi A, Burgess PJ (2015). Synthesis of the Research and Development protocols related to High Nature and Cultural Value Agroforestry. Milestone Report 4 (2.3) for EU FP7 Research Project: AGFORWARD 613520. 16 October 2015. 22 pp

Κατεβάστε την αναφορά

Milestone_4_WP2 Synthesis Report Protocols.pdf (841.1 KiB)